รับทำวีซ่าอุบลราชธานี ขอคำปรึกษาฟรี | ทุกปัญหาวีซ่า เราช่วยคุณได้

ข้อควรรู้สําหรับคนไทย ที่ต้องการเดินทางมานิวซีแลนด์

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

ข้อควรรู้สำหรับคนไทยไปนิวซีแลนด์

ข้อควรรู้สําหรับคนไทย ที่ต้องการเดินทางมานิวซีแลนด์

รายละเอียดข่าว

 

ข้อควรรู้สําหรับคนไทยที่จะเดินทางมานิวซีแลนด์

 

1. การเตรียมพร้อมก่อนเดินทางมานิวซีแลนด์

– การตรวจลงตรา ควรตรวจสอบว่า มีการตรวจลงตรา (วีซ่า) ท่ีถูกต้องและยังไม่หมดอายุ และ

ตรวจสอบว่าได้รับวีซ่าประเภทใดและได้รับอนุญาตให้พํานักในนิวซีแลนด์เป็นระยะเวลาเท่าใด

 

– NZeTA สําหรับผู้ที่จะเดินทางมาต่อเครื่องที่นิวซีแลนด์ (transit) แม้ว่าจะไม่ต้องใช้วีซ่า แต่จะต้องขอ

New Zealand Electronic Travel Authority (NZeTA) ก่อนเดินทาง โดยจะต้อง transit ท่ี Auckland International Airport เท่าน้ัน รวมท้ังใช้เวลา transit ไม่เกิน 24 ชั่วโมง และต้องไม่ออกข้างนอก transit area (อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/nzeta)

 

– ประกันการเดินทาง ควรทําประกันการเดินทางที่ครอบคลุมทั้งอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยตลอด ระยะเวลาของการเดินทาง

 

-ใบขับขี่  หากจะเช่ารถยนต์ในนิวซีแลนด์จะต้องมีใบขับขี่สากล(internationaldriver’slicense) ซึ่งจะต้องนํามาแสดงคู่กับใบขับขี่ไทยฉบับจริง โดยบริษัทเช่ารถยนต์มีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ให้เช่ารถยนต์หากเอกสาร ไม่ครบตามเงื่อนไข

 

2. ข้อควรระวัง/คําแนะนํา

– พยายามไม่นําของมีค่าหรือเงินสดติดตัวมาจากประเทศไทยเกินความจําเป็น

– เก็บรักษาหนังสือเดินทางไว้ในท่ีท่ีปลอดภัยตลอดเวลา

– เก็บสําเนาหนังสือเดินทางและสําเนาเอกสารสําคัญประจําตัวอื่น ๆ (อาทิ บัตรประจําตัวประชาชน

ทะเบียนบ้าน ฯลฯ) อย่างน้อย 2 ชุด หรือถ่ายรูปเซฟเก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือและอีเมล

– หลีกเลี่ยงการเก็บของมีค่าไว้ในรถยนต์ หากมีความจําเป็นให้เก็บสัมภาระไว้ในกระโปรงท้ายรถยนต์

 

3. การลงทะเบียนคนไทยในนิวซีแลนด์

– ผู้ท่ีพํานักในนิวซีแลนด์เป็นระยะเวลานาน รวมทั้งผู้ที่มีวีซ่าพักอาศัยแบบถาวรและอื่น ๆ ควรลงทะเบียน กับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อให้ข้อมูลและให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน โดยกรอก แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยและส่งมาที่ registration@thaiembassynz.org.nz ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะเก็บไว้ เพื่อประโยชน์ในราชการเท่าน้ัน

 

4. เบอร์ติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือ

– ตํารวจนิวซีแลนด์ (New Zealand Police) ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 105 เพื่อขอความช่วยเหลือ

ในกรณที่ไม่ใช่เหตุฉุกเฉิน/เป็นภัยต่อชีวิต อาทิเหตุลักทรัพย์

 

– หมายเลขฉุกเฉินนิวซีแลนด์ (New Zealand Emergency Services) ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์

111 เพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีเหตุฉุกเฉิน อาทิ อัคคีภัย ภัยอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ฯลฯ

 

– หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของสถานเอกอัครราชทูตฯ ติดตอ่ หมายเลขโทรศัพท์ +64 21 896 292

(ติดต่อเฉพาะกรณีเหตุฉุกเฉินเท่านั้นหากเป็นคําถามเรื่องการนัดหมายหรือการขอรับบริการกงสุลทั่วไปขอให้ ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ +64 4 496 2900 ในเวลาราชการเท่านั้น)

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา